Zagospodarowanie przestrzenne Placu Narutowicza w Warszawie

Ideą projektu przebudowy Placu Gabriela Narutowicza na Starej Ochocie było uczytelnienie w przestrzeni placu istniejących osi kompozycyjnych a także dopełnienie istniejącej zabudowy budynkiem w formie niskiego pawilonu. Proponowane zmiany miały na celu przekształcenie węzła przesiadkowego w tętniący życiem plac skupiający mieszkańców i przyjezdnych zlokalizowanymi w nim funkcjami.

„Serce” zmodernizowanego placu stanowi dziedziniec ukształtowany przez okalający go jednokondygnacyjny budynek. Pawilon ma formę przeszklonych kostek spiętych wspólnym dachem. Kubatury podkreślające osie widokowe i komunikacyjne otwierają się na projektowaną zieleń i przestrzenie rekreacyjne wzdłuż ulicy Akademickiej.

InwestorBiuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy
Projekt konkursowywyróżnienie
Data2013
pu3,69 ha