Zagospodarowanie przestrzenne rejonu ul. Kondratowicza w Warszawie

W chwili obecnej ulica Kondratowicza to szeroka arteria, dzieląca Bródno na część północną i południową. Jest ona także główną barierą, utrudniającą wykształcenie się połączeń funkcjonalnych pomiędzy dwiema częściami osiedla.

Budowa dwóch stacji metra, które będą zlokalizowane bezpośrednio pod ulicą Kondratowicza (skrzyżowanie z ul. św. Wincentego oraz z ul. Rembielińską), daje możliwość kompleksowej zmiany aranżacji przestrzeni publicznej.

Wprowadzenie szybkiego i wydajnego środka transportu, jakim jest metro, umożliwia zmianę charakteru ulicy z tranzytowego na bardziej lokalny. Aby ulica przeistoczyła się w miejsce spotkań i codziennych aktywności mieszkańców, niezbędne jest przede wszystkim jej zwężenie i ułatwienie przekraczania jezdni. 

Działaniom związanym z ruchem drogowym powinny towarzyszyć zabiegi urbanistyczne, które pozwolą na wytworzenie się pierzei ulicznych. Ograniczeniu ruchu samochodów powinna zaś towarzyszyć poprawa infrastruktury pieszej i rowerowej na całej jej długości.

InwestorMiasto Stołeczne Warszawa
Projekt konkursowyudział w II etapie
Data2016
pu16,39 ha